Pravila nagradne igre “SAMSUNG GALAXY S23 in SAMSUNG GALAXY Buds2 pro DECEMBRSKA NAGRADNA IGRA - FACEBOOK”

1. Splošne določbe

Organizatorja nagradne igre “ SAMSUNG GALAXY S23 in SAMSUNG GALAXY Buds2 pro DECEMBRSKA NAGRADNA IGRA - FACEBOOK ” (v nadaljevanju nagradna igra) sta Kardan d.o.o., Zaloška 269, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) in Telemach Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: soorganizator).

Nagradna igra poteka od 3. 12. od 16.00 do 24. 12. 2023 do 20.00. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje komentarjev v objavi Facebook strani podjetja Telemach in Kardan.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje.

- so starejši od 15 let, pri čemer morajo nagrajenci stari med 15 in 18 let ob prevzemu nagrade priložiti dovoljenje za sodelovanje v nagradni igri, podpisano s strani staršev oziroma skrbnikov
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Mladoletne osebe v nagradni igri lahko sodelujejo le s soglasjem oz. odobritvijo staršev oz. skrbnikov.

Sklenitev naročniškega razmerja s Telemachom oz. kakršenkoli drug nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Telemach d.o.o. in Kardan d.o.o. ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani http://www.telemach.si ter http://www.kardan.si

3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave zapisati odgovor na eno od vprašanj. Vprašanja v zvezi z nagradno igro bodo na družbenem omrežju bo organizator objavil dne 3. 12. 2023, 10. 12. 2023, 17. 12. 2023 ter 24. 12. 202 ob 20.00, na časovnici Facebook strani Volan in Telemach.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat na posamezno vprašanje.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 27. 12. 2023 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, iz katerega bo izžreban nagrajenec nagradne igre. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo 27. 12. 2023 na naslovu Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana, v prisotnosti tričlanske komisije. Ime nagrajenca bo objavljeno na časovnici Facebook strani Volan in Telemach, 31. 12. 2023, v času predvajanja oddaje Volan na Kanalu A.

Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator bo izžrebal 1 nagrajenca, ki za nagrado prejme telefon SAMSUNG GALAXY S23 in slušalke SAMSUNG GALAXY Buds2 (vrednost nagrade je 1.248,00 € z DDV).

Nagrajenec bo o nagradi obveščen z objavo na časovnici Facebook strani Volan. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave posredovati informacijo, v kateri Telemachovi poslovalnici bi želeli prevzeti nagrado, v zasebnem sporočilu na Facebook strani Volan. Nagrado lahko nagrajenec prevzame v izbrani Telemach poslovalnici, po predhodnem dogovoru z organizatorjem, v roku 1 meseca.

Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih https://www.facebook.com/TelemachSi in https://www.facebook.com/volan.si/.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebook strani Volan ali Telemach in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje Facebook strani Volan ali Telemach, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost soorganizatorja te nagradne igre. Soorganizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd. Posredovani osebni podatki sodelujočih se hranijo en mesec, o nagrajencih pa pet let. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected].

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov, ki so na voljo na spletni strani www.telemach.si in v vseh poslovnih enotah Telemacha in vsebujejo podrobnejši opis postopkov in pravic, ki jih ima udeleženec. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov Telemacha na [email protected]ali po pošti, na Telemach d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče.

8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Volan in Telemach. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov:[email protected]. . V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 01. 12. 2022
Posted on

Pravila nagradne igre:

Beri dalje
Našli smo najlepšo cesto na svetu
EKSTRA
Našli smo najlepšo cesto na svetu
Ekstra: Nissan qashqai & Chile
Iztok Krajnc
Volan se vrača že to nedeljo!
EKSTRA
Volan se vrača že to nedeljo!
Nova sezona oddaje Volan
Iztok Krajnc
Končno nazaj z nekaterimi novostmi
EKSTRA
Končno nazaj z nekaterimi novostmi
Avtomobilski salon Ženeva 2024
Iztok Krajnc
Tekmovanje za znanje 2 – finale
EKSTRA
Tekmovanje za znanje 2 – finale
Unior
Iztok Krajnc
Tekmovanje za znanje 1
EKSTRA
Tekmovanje za znanje 1
Unior
Iztok Krajnc
EKSTRA
Iztok Krajnc
Za 20 tisoč EUR dobim spodoben avto?
EKSTRA
Za 20 tisoč EUR dobim spodoben avto?
2023 PRIMA do 20k
Iztok Krajnc
Prijava na dogodek
EKSTRA
Prijava na dogodek
Telemach
Iztok Krajnc
Tina Maze ga je v Sloveniji vozila prva!
EKSTRA
Tina Maze ga je v Sloveniji vozila prva!
DS 7
Iztok Krajnc
Kaj je priključni hibrid?
EKSTRA
Kaj je priključni hibrid?
DS 7 PHEV
Iztok Krajnc